Beginner-B ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นบ้างเล็กน้อย
   พูด    สามารถพูดได้เป็นคำๆ ยังประกอบประโยคไม่ได้ หรือถึงแม้ประกอบประโยคภาษาพูดได้ ก็เกิดจากเรียนแบบหรือจำ มีข้อผิดพลาดในการใช้มาก
   ฟัง    สามารถเข้าใจได้เมื่อฟังเป็นคำๆ ไม่สามารถติดตามและเข้าใจเวลาฟังเป็นประโยค หรือสามารถเข้าใจได้เฉพาะประโยคที่เคยชินเท่านั้น
   อ่าน    สามารถอ่านและเข้าใจได้เฉพาะศัพท์ที่เรียนรู้แล้ว เวลาอ่านประโยคยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้
   เขียน    สามารถเขียนได้เฉพาะคำศัพท์ที่เรียนรู้แล้ว หรืออาจเขียนไม่ได้เลย

Students can only speak and understand a few words and phrases. They can introduce him/herself and others and can ask and answer short simple questions spoken slowly. They can complete basic forms, and write simple notes.

初学者水平
学生只能说和理解一些单词和短语。他们可以介绍自己和他人,可以慢慢地提问和回答简 单的问题,可以完成基本的句子格式,写简单的便条。

ข้อแนะนำ    การจะเรียนให้ก้าวหน้าเร็วควรเรียนควบคู่กันระหว่าง basic conversation สอนโดยอาจารย์ฝรั่งที่สามารถเข้าใจและพูดภาษาไทยได้บ้าง เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนในบางครั้งที่ต้องการอธิบายเป็นภาษาไทย และ basic structure สอนโดยอาจารย์ไทยเพื่อประโยชน์ในการ เพิ่มศัพท์พร้อมไปกับเรียนรู้การประกอบประโยค จัดเรียงคำ ให้ถูกต้องตามหลักภาษา
 
 
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับพื้นฐาน
   พูด    สามารถพูดได้เป็นประโยค หรือกลุ่มคำ แต่ใช้ได้เฉพาะสถานการณ์เดิมๆ ซ้ำๆ หรือที่เคยชิน ไม่สามารถรวมหลายประโยคต่อเนื่องกันได้ ยังมีปัญหาในการสร้างประโยคคำถาม และการสะสมศัพท์ยังน้อยเกินไป
   ฟัง    สามารถเข้าใจประโยคสั้นๆ เฉพาะประโยคเคยชิน หรือเข้าใจศัพท์นั้นๆยังไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างประโยคยาวๆหรือการพูดต่อเนื่องได้
   อ่าน    สามารถอ่านเรื่องสั้นๆและแปลได้พอเข้าใจ เนื่องจากการสะสมศัพท์น้อยเกินไป และยังไม่เข้าใจระบบโครงสร้างที่มากกว่า 1 ประโยค มารวมกัน ทำให้ต้องเปิด dictionary รวมทั้ง ใช้เวลามากในการทำความเข้าใจเรื่องสั้นๆ
   เขียน    สามารถเขียนเรื่องได้ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ศัพท์ซ้ำๆ และใช้ประโยคเดี่ยวมากเกินไป ยังขาดความเข้าใจในการรวมประโยค และซ้อนประโยคอยู่มาก

Students can express themselves simply, but are hesitant in more demanding situations. They are likely to make frequent errors in comprehension and expression. They can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the target language is spoken.

初级水平
学生可以简单地表达自己,但是在比较复杂的问题下会比较迟钝和犹豫。他们可能会出现理解和表达的常见错误。他们可以处理大多数情况下可能出现的问题,比如在旅游地区出现的语言沟通问题。

ข้อแนะนำ    เพื่อความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในกรณีเรียนสนทนากับอาจารย์ฝรั่งควรเสริมการเรียนทฤษฏี คือ โครงสร้าง + ศัพท์ กับอาจารย์ไทยด้วย เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มศัพท์ บวกกับการใช้ประโยคทั้งแบบมากกว่า 1 ประโยคมารวมกัน และการซ้อนประโยค
 
 
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับกำลังพัฒนา
   พูด    สามารถพูดเป็นประโยครวมกันมากกว่า 1 ประโยค เริ่มอธิบายความได้ ถาม-ตอบได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาด และขาดความแม่นยำเรื่องไวยากรณ์โครงสร้าง โดยเฉพาะประโยคซ้อน (relative clauses) แต่ถือว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้ ในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
   ฟัง    ในกรณีผู้เรียนมีโอกาสฟังภาษาอังกฤษบ่อยๆ จะสามารถเข้าใจการถาม-ตอบ อธิบายความสั้นๆได้พอใช้ แต่ยังสับสนอยู่มาก เมื่อได้ยินการพูดอธิบายเรื่องราวยาวๆและยังต้องสะสมศัพท์ให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะการกระจายรากศัพท์
   อ่าน    สามารถอ่านเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ในกรณีเป็นเรื่องง่ายๆใช้ศัพท์ง่ายๆ เนื่องจากยังขาดความแม่นยำในโครงสร้างประโยคซ้อน (relative clauses) จึงทำให้เกิดปัญหาการแปลโครงสร้างเหล่านี้ให้เข้าใจและเป็นธรรมชาติ
   เขียน    สามารถเขียนเรื่องราวได้ดีพอใช้ ในกรณีที่ใช้ศัพท์ปกติ และสามารถรวมประโยคหลายประโยค แต่ยังมีข้อจำกัด และอาจยังใช้ศัพท์ผิดหน้าที่ในโครงสร้างอยู่บ้าง

Students communicate quite well, can speak in familiar situations and read simple phrases, but have limited vocabulary and fluency. Nevertheless, they can interact with sufficient fluency and spontaneity that makes limited interaction with native speakers possible without undue strain. They can make reasonably accurate notes while someone is talking about a familiar topic.

预备中等水平
学生可以很好地交流,可以在熟悉的情况下,阅读简单的短语,但词汇量有限,流畅度不 够。然而,他们可以以有限的流畅性与以英语为母语的人互动却不会有压力感。当有人提 到熟悉的话题时,他们可以做出相应的互动和反馈。

ข้อแนะนำ    เนื่องจากผู้เรียนกำลังอยู่ในระดับที่สามารถพัฒนาได้รวดเร็ว จึงอยากแนะนำให้ เรียนสนทนากับอาจารย์ฝรั่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 คาบ หากต้องการพัฒนาการพูด ฟัง เพื่อพัฒนาการฟังและเลียนแบบการพูดแบบฝรั่งให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่พูดแบบไทยแปลอังกฤษ รวมทั้งควรเรียนโครงสร้าง + ศัพท์ กับอาจารย์ไทย เพื่อการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และใช้ศัพท์ให้ถูกกับสถานการณ์ ท่านสามารถพูดได้แล้วแต่ต้องเพิ่มการเรียนรู้ความถูกต้องในการใช้และเพิ่มความเป็นธรรมชาติของภาษาให้มากขึ้น
 
 
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระดับสูง
   พูด    สามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องเป็นราว รวมและซ้อนประโยคได้หลากหลาย และค่อนข้างรวดเร็ว อธิบายความได้ดี แยกแยะศัพท์ที่ใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างได้ดีพอใช้
   ฟัง    สามารถฟังการสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างเข้าใจแตกฉานและเข้าใจการสนทนากลุ่มได้เป็นอย่างดี ยังสับสนอยู่บ้างในกรณีการฟังข่าว, สัมนา และเรื่องราวที่เป็นทางการหรือมีศัพท์เฉพาะทางอยู่มาก
   อ่าน    สามารถอ่านข่าวหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, เรื่องสั้น โดยมีข้อจำกัดเรื่องศัพท์อยู่บ้าง แต่สามารถทำความเข้าใจภาพรวมได้เป็นอย่างดี การอ่านและเข้าใจได้อย่างรวดเร็วถือเป็นความพร้อม ในการพัฒนาการอ่านไปสู่ระดับสากลได้
   เขียน    สามารถเขียนและลำดับเรื่องราวได้ดี ใช้ศัพท์แม่นยำในสถานการณ์แตกต่าง ใช้โครงสร้างประโยคซับซ้อนได้สละสลวย ถือว่ามีความพร้อมในการพัฒนาการเขียนให้เป็นธรรมชาติแบบเจ้าของภาษาในชั้นต่อไป

Students speak reasonably well and understand much spoken discourse. They have a fair vocabulary and an understanding of fundamental grammatical rules.

中等水平
学生可以有条有理地说,同时可以很好地理解口语语法。他们达到一定合理的词汇量,可 以很好地理解基本语法规则。

ข้อแนะนำ    ในระดับนี้การเรียนสนทนา ผู้เรียนควรขอให้โรงเรียนจัดอาจารย์ 2 ท่าน เพื่อพัฒนาภาษาพูด - ฟัง กับ สำเนียงที่หลากหลายมากขึ้น หากผู้เรียนต้องการเรียน เพื่อสอบในหลักสูตรต่างๆอาทิ TOEFL, IELTS, TOEIC จัดได้ว่ามีความพร้อมที่จะเรียนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลคะแนนสอบตามที่วางแผนไว้
 
 
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้แตกฉานและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
   พูด    สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ข้อนข้างเป็นธรรมชาติ อาจเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมาก่อน หรือข้อนข้างมีการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักและอยู่ในระดับสูง
   ฟัง    สามารถฟังข่าว, สัมนา เน้อหาที่ค่อนข้างเป็นทางการได้ค่อนข้างดี สนทนากลุ่มได้เป็นอย่างดี และข้อนข้างเป็นธรรมชาติ
   อ่าน    สามารถอ่านสารคดี, เนื้อหาวิชาการ, หนังสือพิมพ์ ได้อย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจได้ดี อาจยังขาดเพียงทักษะในการอ่านและทำความเข้าใจ บทความบางชนิด เช่น วรรณกรรม ฯลฯ
   เขียน    สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ข้อนข้างสละสลวย และเป็นธรรมชาติ ไพเราะ หากเรียนและเข้าใจประวัติภาษาและศัพท์ จะสามารถพัฒนาถึงระดับเป็นนักเรียนมืออาชีพได้ ในระยะต่อไป

Students communicate clearly and effectively in both spoken and written language in a good range of situations. They have now acquired more advanced structures and start to master the finer points of the language.

优等水平
在一个特定范围的情况下,学生能运用口语和书写方面做到明确和有效的沟通。他们现在已经掌握了更准确的语言的结构并开始掌握和巧妙地运用语言的技巧。

ข้อแนะนำ    ในระดับนี้ ผู้เรียนต้องการการเพียงการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง เข้าสู่ระดับสากล และสามารถเน้นเข้าสู่ภาษาอังกฤษเฉพาะทางแบบมืออาชีพได้ หากต้องการเรียนเพื่อสอบหลักสูตรต่างๆ อาทิ TOEFL, IELTS, TOEIC จัดได้ว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งสำหรับเรียนกับอาจารย์ฝรั่งผู้เชี่ยวชาญทักษะโดยไม่ต้องใช้อาจารย์ไทยช่วยในการอธิบาย